-
Financieel Fit Westland

Welke kansen en mogelijkheden zien we om de financiële redzaamheid in de regio Westland te vergroten?

In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen gezinnen ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Vanuit de Moedige Dialoog werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Ook in regio Westland werken sinds 2018 verschillende organisaties aan een gemeenschappelijk doel: Westlanders in financieel opzicht fit maken. Dit doen zij onder de naam Financieel Fit Westland.

Samen investeren in financiële redzaamheid

Samen bereiken we meer; we willen het lokale netwerk in regio Westland dan ook graag uitbreiden en activeren. Er heeft in 2018 al een eerste verkenning plaatsgevonden, waaruit de focuspunten ‘vroegsignalering’ en ‘preventie’ zijn gekomen. Een grote wens vanuit de initiatiefnemers was om vanuit deze eerste brainstorm een bredere basis te leggen met een uitgebreider netwerk. Een belangrijke stap hierin was de dialoogsessie op 9 mei 2019, waarbij we met zo'n 50 deelnemers in gesprek gingen op basis van de centrale vraag:


Welke kansen en mogelijkheden zien we om de financiële redzaamheid in de regio Westland te vergroten?


Na een korte introductie en kaderzetting door kwartiermaker Catelijne Akkermans en aansluitend een presentatie door Nathalie Boerebach (directeur Stichting Urgente Noden Nederland) volgden de dialooggesprekken, verdeeld over zes tafels. Er was een diverse groep aanwezig vanuit gemeentes, maatschappelijke en/of zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijk doel was om met elkaar te onderzoeken op welke manier gemeente, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen kunnen slaan om alle inwoners van Westland financieel fit te maken.

Inzichten ophalen en delen

Op 9 mei 2019 droomden we er samen van hoe het zou zijn als iedere inwoner van Westland financieel fit is. Een inspirerende middag waar we met elkaar de eerste stap hebben gezet naar het behalen van dit doel.

Van alle dialooggesprekken is een verslag gemaakt. Daarnaast zijn alle post-its en kansenkaarten verzameld en geanalyseerd.


Na de dialoogbijeenkomst op 9 mei hebben de initiatiefnemers op basis van de opgehaalde inzichten de belangrijkste suggesties die aan bod kwamen op een rij gezet.

Hieruit kwamen onder andere naar voren:

- Voorlichting geven aan inwoners;

- Alle schulden van een inwoner op één hoop gooien (één schuldeiser);

- Eén punt voor financiële vragen van inwoners;

- Eén vindplaats met alle financiële cursussen en trainingen;

- Duidelijke en simpele taal in de communicatie;

- Inzetten op preventie van schulden en financiële problemen;

- Voorlichting en kennis vergroten bij partners (maatschappelijk e.a.);

- Schaamte en taboe doorbreken

Verslag 9 mei

Mentimeter

Presentatie

Uitnodiging

Terugblik 2019 -
Nieuwsbrief

Vervolg

Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij praten blijft, worden er in 2019 in ieder geval drie concrete speerpunten opgepakt.

Deze drie speerpunten zijn:


1. Eén punt voor financiële vragen van inwoners

2. Inzetten op preventie van schulden en financiële problemen

3. Duidelijke en simpele taal in de communicatie

Hiervoor maken we gebruik van de expertise en ervaring van alle betrokken partijen. Zij hebben zich kunnen aanmelden bij één of meerdere projecten. Daarnaast gaan we aan de slag met een ondernemersdesk en/of bedrijvenbalie, dit vraagt echter een langere aanloop. Zo bouwen we stap voor stap aan een Financieel Fit Westland. In het najaar van 2019 worden bovendien diverse workshops en activiteiten georganiseerd.


Meer informatie over deze activiteiten, het vervolg van Financieel Fit Westland en andere vragen kunnen worden gesteld aan Catelijne Akkermans. In het najaar lanceren we ook de website: financieelfitwestland.nl.

Voor vragen, meer informatie of een (verdiepende) analyse over een specifiek vraagstuk of onderwerp? Neem contact op met Kenniscentrum Bankieren voor Nederland

In samenwerking met:

Financieel Fit Westland is een initiatief van gemeente Westland, Schuldhulpmaatjes, Diaconaal Platform Westland, Rabobank Westland, Bibliotheek Westland, JGZ Zuid-Holland West, Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn.

Samen met vele betrokken lokale partijen maken zij zich sterk voor een financieel Fit Westland. Door de gemeente is kwartiermaker Catelijne Akkermans aangesteld om de coördinatie binnen het netwerk te verzorgen. Vanuit Rabobank Westland zijn Margreeth Terpstra-Zeilstra, René Gomersbach en Lisa Weenink aangesloten.


Bij de dialoogbijeenkomst op 9 mei 2019 waren de volgende personen betrokken: Dialoogbegeleiders Rabobank: Bernita van Kreij, Annerose Büchel van Steenbergen, Marjoke Wildboer, Marleen van Engelen, Roy Hellings en René Schoone. Verslagleggers: Patricia Storm (Gemeente Westland/FFW), Rachel van der Kaaij (Vitis/FFW), Merel van der Zalm (Bibliotheek Westland/FFW), Lisa de Greef (stagiair SHV Westland), Marleen Scholten (Gemeente Westland/FFW), Catelijne Akkermans (kwartiermaker FFW; eindverslag) Contactpersoon vanuit het Dialoog Expertisecentrum: René Schoone