-Gebruikersbijeenkomst KeurMest

Welke kansen zien we om gezamenlijk de mestketen verder te versterken?
En wat is de rol van certificering en digitalisering daarin?

De afgelopen twee jaar zijn LTO Nederland, POV, CUMELA Nederland, TLN en Rabobank bezig geweest met de uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Samen werken in eerlijke keten’. Onderdeel is het traject ‘Certificering Mestketen’, waarbinnen de module KeurMest is ontwikkeld. Voorafgaand aan de communicatie over het toekomstig beleid wilde de werkgroep KeurMest (waar ook Rabobank deel van uitmaakt) een beeld hebben bij wat er leeft onder de ondernemers. Hiervoor is deze dialoogsessie georganiseerd. 

Kijken naar gezamenlijke belangen en samenwerking

Op uitnodiging van werkgroep KeurMest gingen ongeveer 20 deelnemers in dialoog. Het uitgangspunt was om in gesprek te gaan met een brede vertegenwoordiging van de keten. Deelnemers waren onder meer pluimveehouders, varkenshouders, melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers, transporteurs enzovoorts. Onder begeleiding van een dialoogbegeleider onderzochten zij de kansen en mogelijkheden om gezamenlijk de mestketen verder te versterken en wat de rol van certificering en digitalisering daarin is. 

Deze gebruikersbijeenkomst vond plaats bij de LTO in ’s-Hertogenbosch in de vorm van een Rabo AI-dialoogsessie. AI staat in dit geval voor Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en het doel was om te kijken naar de gezamenlijke belangen en samenwerking in de keten, in plaats van tegenstellingen te benadrukken. Het creëren van draagvlak voor verandering en aansluiting vinden bij wat de ondernemers nodig hebben, waren behoeften die uit de dialoogsessie naar voren kwamen.

Als kader werd eerst een nadere toelichting geven op zowel de private als publieke trajecten van ‘Digitalisering en Certificering’ van de mestketen. Aansluitend gingen de ondernemers met elkaar in dialoog om kennis en ervaringen te delen en tot gezamenlijke inzichten te komen. Aan het einde van de dialoogsessie werden inzichten van de verschillende dialoogtafels opgehaald door middel van de Mentimeter. 

De werkgroep KeurMest kan op basis van de uitkomsten het vervolgtraject en de communicatie verder vormgeven.


Inzichten

Tot welke inzichten zijn we gekomen na deze dialoog?


  • Gezamenlijke ambitie/hoger doel: ecosysteem
  • Schone keten (inclusief, transparant, eerlijk)
  • Anders waarderen (kwaliteit, denken in opbrengsten i.p.v. kosten)
  • Bodem als vertrekpunt nemen (mineralen en grondstofmanagement)
  • Van controle naar vertrouwen: sector verantwoordelijk
  • Draagvlak creëren (communicatie en dialoog)
  • Kennis delen (onvoldoende feiten kennis aanwezig)
  • Benodigd: digitalisering en data, transparant en real-time


Verslag 9 mei

Mentimeter

Vervolg

Na een eerste analyse van de uitkomsten worden de inzichten besproken in de werkgroep KeurMest.  Gezamenlijk worden de conclusies en aanbevelingen geformuleerd en verwerkt in de vervolgaanpak en communicatie. 

In samenwerking met:

Initiatief/contactpersoon Rabobank: Rob Berkers

Ontwerp dialoog/Contactpersoon Rabobank Dialoog Expertisecentrum: Maaike van Leeuwen 

Rabo-dialoogbegeleiders van deze dialoogsessie waren:
Dorine Leenman

Maaike van Leeuwen

René Schoone

Verslagleggers van deze dialoogsessie waren:

Frank van der Eijnden (TLN)

Johan Verburg (Rabobank)

Hans Verkerk (CUMELA NL)